Tarihsel Gelişimiyle Migreni Anlamak

Tarihsel Gelişimiyle Migreni Anlamak

Baş ağrıları insanlık tarihi boyunca ‘baş belası’ olmuştur. Prehistorik döneme ait kazılarda bulunan kafataslarında bile Ankara masaj salonları (tedavi amaçlı kafayı delme) izlerine rastlanmaktadır. Hatta MÖ 3000 yılına ait Sümer epik şiirinde yer alan,

Hayır, der hasta göz, II Gözüm hastaydı ama.

Hastalıklı değil baş, II Başım ağrır ama.” ifadeleriyle gözün de işin içine girdiği, migrene uyabilecek bir anlatım vardır. Modern tıbbın babası Hipokrat, MÖ 400 yıllarında migren aurasından bahseder. Aretaeus MS 200 yılında migrenin ataklar halinde olmasını, klinik özelliklerini, fiziksel ve ruhsal belirtilerini içeren tanımlamayı ilk olarak yapar. Tarih boyunca migren için birçok ad kullanılsa da yarım baş ağrısı anlamına gelen ‘hemikrani- ya kabul görerek, bugün kullandığımız ‘migren ya da ‘megrime dönüşür.

Ortaçağda îbn-i Sina ile özdeşleşen İslam tıbbında çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Baş ağrılarında kafayı delme yerine koterizasyon (dağlama) ya­pıldığı 15. yüzyıl tasvirlerinde görülmektedir.

Günümüz modern tıbbında kronik, ilaca cevapsız baş ağrılarında, beyinde­ki belli sinir lokalizasyonlarına yapılan elektrod uygulama ameliyatları benzer yaklaşımın sonucudur ve ironik bir durumdur.

Batı tıbbı ortaçağ karanlığından çıktıktan sonra migren üzerine yapılan ça­lışmalar artmıştır. Ankara masaj salonu ’n çok değerli geniş literatür araştırmasında da belirttiği gibi 17. yüzyılda migreni açıklamak için humoral ve sempatik teori­ler geliştirilmiştir.

Humoral teoriyle, artmış safranın migreni başlattığı düşünülmüştür. Aynı vücut sıvılarını temel alan teorinin bir parçası olarak kan akıtma tedavileri uygulanmıştır. Günümüzde halen hacamat, kan verme benzeri uygulamalara başvuran hastalar vardır.

Sempatik teoride migren, bir ya da daha fazla iç organdan (mide, bağırsak­lar, rahim vb) kaynaklanan, özel bir içsel ya da organsal iletişimle tüm bedene yayılan bir durum olarak ele alınmıştır. Yayılımın bilinçli olmayan bu gizli şek­line Yunanlılar ‘sempati’, Romalılar ‘konsensüs-uyum’ adım vermiştir. Daha sonraları iç organları birbirine bağlayan, özel öneme sahip bu yapı sempatik ağ olarak tanımlanmıştır. Günümüzde sempatik ağ otonom sinir sistemi adı altında, sempatik ve parasempatik sinir sistemi olarak ikiye ayrılmıştır.

  1. yüzyılın önde gelen hekimlerinden Masaj salonu Ankara; migrenöz sinir sis­teminin çeşitli etkenlerce her an patlatılabileceğini ve patlamanın uzak etkile­rinin, var olduğunu düşündüğü sempatik sinirlerce tüm bedene yayılacağını

 

açıklayarak ağrı odağından uzak bir organdaki irritasyondan (olumsuz uyarıl­ma) bahsetmiş;

“Histeri ve migrende, rahimden sonsuz sayıda çok ince ışınsal patikalarla vü­cuda yayılım olur!” demiştir.

  1. yüzyılın en iyi klinik gözlemcilerinden Robert Whytt ise;

“İnsan vücudu, sempatik sistemin bilmece gibi çapraşık ama tuhaf bir şekilde de doğrudan yolları boyunca, histeri ve migren gibi iç organ kökenli olguları bir uzuvdan diğerine taşıyan sistemdir” diyerek bütüncül bir tanımlama yapmıştır.

Migren konusunda ciltlerce yazı yazan Samuel Auguste Tissot da;

Bedendeki bir bölge, başka bir bölgeden dolayı acı çeker” demiştir.

1865’te ilk monografi ‘Migren Üzerine, Hasta-Baş Ağrısı ve Bazı Yandaş Bozukluklar’ adıyla Edward Liveing yazmıştır. Liveing, migreni ‘otonom sinir sistemi bozukluğu’ olarak tanımlamış, oluşturduğu ‘sinir fırtınası’ teorisiyle migren atağına özgü ani ve büyük metamorfozları açıklamıştır.

Aynı dönemde Ankara masözler geliştirdiği vasomotor (damarlarla ilgili) te­oriyle, duygusal değişimlerin uyardığı sempatik sistemin beyinde geçici bo­zukluklara yol açtığını, bu bozuklukların da baş ağrısına sebep olduğunu söy­lemiştir. Günümüzde bu teorinin devamı olarak beyinde migrene sebep olan beyne ait bazı maddeler araştırılmaktadır.

Diğer yandan, 20. yüzyılda teknolojinin gelişimiyle yapılan bio-elektriksel çalışmalar, fonksiyonel aksamaları görmemizi sağlayabilmektedir. Yüzyılın ba­şında Alman patolog Ricker, organizmayı hasta edici dış etkenlerin hücreden önce sempatik sinir sonlanmalarında frekans ve amplitüd değişikliği yaptığını göstermiştir. Aynı dönem içinde Fizyolog Von Hering;

“Nörovegetatif sistemin akıllı ve mantıklı kullanımı, geleceğin tıbbının en önemli öğesi olacaktır” demiştir.

1925’te Alman anestezist kardeşler Ferdinand ve Walter Huneke, yanlışlıkla enjekte ettikleri procainli (kısa etkili lokal anestezik) preparatla kız kardeşleri­nin migreninin iyileştiğini fark etmiş, sonraki yıllarda procaini tedavi amaçlı kullanmışlar ve nöral terapinin babası olmuşlardır.

1940’ta F. Huneke, bir hastasının sağ bacağındaki kronik yaraya yaptığı procain enjeksiyonuyla anında sol omzundaki ağrısının geçtiğini (lighting re­action) gözlemlemiştir. Böylece lokal bir odaktaki olumsuz uyaranın, bilinen kendisi ve segmental düzeyi dışında problemli bölgenin çok uzağında olum­suzluk oluşturabildiği deneyimi tıp dünyasına kazandırılmıştır. Bu lokal odak­lar, ‘bozucu alan’ (störfeld, interference field) olarak adlandırılmıştır.

1960’lı yıllarda Viyana’da bir grup bilim adamının çalışmaları sonucunda hastalıkların birçoğunun otonom sinir sistemine ait sorunlardan kaynaklandı­ğı ispatlanmıştır. Bu çalışmalarla geliştirilen teori (cell-enviromental system), Prof. Pischinger ve Prof. Heine tarafından geliştirilerek ‘Temel Sistem (Mat- riks) Teorisi’ adını almıştır. 1990’larda Nobel ödüllü, Alman hücre fizyologları Prof. Neher ve Dr. Sakman, nöral terapide kullanılan lokal anesteziklerin teda­vi edici etkisini açıklayacak çalışmaları devam ettirmiştir.

Kısacası migreni açıklayan sempatik sistem öngörüleri 20. yüzyılda bilim­sel olarak kanıtlanmıştır. Klinik pratikte kullanılmayan bu öngörüleri ve labo- ratuvar çalışmalarını birleştirerek oluşturduğum, nedeni bularak tedavi etme uğraşımdan ‘Gökmen Yaklaşımı’ gelişmiştir. Bu yaklaşımla yaptığım tedavi­lerde aldığım sonuçlar da klinik doğrulamayı yapmıştır.

Bu kitapta günümüzdeki ‘migrenin bir beyin hastalığı olduğu’ kabulü­nün aksine, ‘bedenden kaynaklanan bir hastalık olduğu’ teorisi gündeme getirilerek kanıtlanacaktır.


Migren, otonom sinir sistemi disfonksiyonuyla (çalışmasının aksaması) olu­şan bio-elektriksel bir hastalıktır. Migrenin nasıl oluştuğunu anlamak için oto­nom sinir sisteminin çalışmasını ve bozucu alan teorisini çok iyi bilmek gerekir.

gevşeme yöntemleri

gevşeme yöntemleri

Rahadamak için düzenli olarak kullanabileceğiniz başka birçok yöntem mevcut. Bazı yoga pozisyonlarını öğrenip gün­de on dakikanızı bu harekedere ayırabilirsiniz; iyi bir yoga

eğitmeni (bkz. Kaynaklar ve Okuma Önerileri) sizin için en uygun yoga hareketlerini seçmenizde yardımcı olabilir. Ya da Alexander Tekniği gibi (bkz. Kaynaklar ve Okuma Önerile­ri), daha farklı zihinsel ve bedensel rahadama teknikleri de­neyebilirsiniz.

Müzik dinlemek sizi rahatlatıyorsa, sizi en çok dinlendi­ren parçalardan oluşan bir şarkı listesi oluşturmak güzel bir yöntem olabilir. İsterseniz sırf bu iş için üretilmiş rahadatıcı kaset ve DVD’ler de alabilirsiniz. Tabi bu konuda çalıştığım hastalarımın çoğu kendi bildikleri ve sevdikleri (akılda güzel hatıralar canlandıran) müzikleri dinlemeyi çok daha işe yarar buldu. Bu tür müzikler dinlemek, hoş olsa da sizin için bir şey ifade etmeyen müzikleri dinlemekten daha etkili olacaktır.

Müziğinizi dinlemek için sessiz ve sakin bir yere geçin. Kulağınızı rahatsız etmediği sürece kulaklık kullanmanızda bir sakınca yok. Önemli olan rahatsız edilmeden müzik din­leyip rahadayabilmeniz.

Tercih ettiğiniz yöntem hangisi olursa olsun, bunu günü­nüzün rutin bir parçası haline getirmelisiniz. Hastalarımın çoğu, bu rutini akşam eve gelir gelmez yapmanın çok daha yararlı olduğunu söylüyor. Böylece iş ve ev hayatı arasında da­ha kesin bir geçiş yapılmış oluyor.

Eğer evde sizi dört gözle bekleyen çocuklarınız varsa, bu rutini işten çıkmadan evvel yapmanız daha sağlıklı olacaktır. İşyerinizde sessiz bir oda talep edin. (Eğer yoksa, temin edil­mesi için patronunuzu ikna edin. Böyle bir olanak, diğer çalı­şanların da yararına olacaktır.) Eve arabayla gidiyorsanız, yolda müzik dinleyip, ritmik nefes egzersizi yaparak rahadamaya ça­lışabilirsiniz. Tabii, teybe kaset takıp, müzik çalınca rahatla­yacağınızı düşünerek kendinizi kandırmayın. Rahadama başlı ba şına bir iş olarak algılanmalıdır. Özellikle araba kullanmak gibi dikkat gerektiren işleri yaparken gevşeyemezsiniz.

Düzenli gevşeme egzersizi yapmaya karar verirseniz, bu­nun uykuya dalmanızı kolaylaştırmakta etkisi olup olmadığı­na karar vermeden önce en azından üç hafta boyunca devam ettirmelisiniz. Yeni alışkanlıkların etkisi üç haftadan önce or­taya çıkmaz -aslına bakarsanız, egzersizi bir ay devam ettir­dikten sonra etkileri üzerine değerlendirme yapmak gerekir.

Ankara Masaj Salonları Hız şeridi

Ankara Masaj Salonları Hız şeridi

Pek çok karsinojenin[1] ve diğer toksik kimyasalın soluduğu­muz havayı, suyumuzu ve besinlerimizi kirlettiği günümüz dünyasında, doku kirliliği ciddi, ölümcül bir durumdur. Ankara masaj Oku­yucuya, durumun ne kadar ciddi olduğu ve bu konuda neler yapılabileceği hakkında bir fikir vermek için, Hawaii’de bir detoks kliniği işleten Dr. Grady Deal’in Detoks Diyeti ve Sağlıklı Yaşam adlı kitabından bir pasaj veriyoruz:

“İnce bağırsaklara kadar kolonun biriken gaita ve mukus ile kronik olarak tıkandığının farkında olmayabilirsiniz…. Ger­çekte, iç tesisatınız …. septik tank gibi dolup taşar. Kolonda­ki Masaj Ankara kan damarları ve lenf kanalları bu toksinleri alır ve tüm vücuda taşır. Kan, bu hastalık organizmaları ve toksinlerle dolar ve bunlar tüm vücudu dolaşarak, enfeksiyonlara, su tutulmasına, kilo almaya, kimyasal aşınmaya, hasar ve has­talıklara sebep olur. Kronik kabızlık sonucunda anormal olarak kana karışan dışkı ve toksinler, cildin ve akciğerlerin atılım organlarının…. neden kokulu ter ve dışkı gibi kokan nefes gibi…. kötü kokular saldığım açıklar. Bu hastalığa yol açan toksinleri koruyucu bir önlem olarak kan dolaşımından atmak için vücut, onları hücrelerde ve dokularda depolama­ya başlar ve Dr. Norman VValker’m doku kabızlığı diye adlandırdığı, dokuların, doku enfeksiyonlarına, tıkanıklığı­na, patlamasına ve hastalıklara sebep olan, aşırı toksin yükü­ne maruz kaldığı durum oluşur. Genelde kişi, zararlı sağlık­sız yiyecekleri, allerjenleri[2] ve ilaçları almaya devam ettiği sürece, artık toksinler hücrelerde ve dokularda depolanmayı sürdürürler. Hücreler ancak, belirli bir yiyecek veya madde diyetten tamamen elimine edildiğinde onun yarattığı toksini atılım organlarına gitmek üzere kana veya lenfe bırakırlar. Kana veya lenfe bırakıldığı anda toksinler, atılana kadar geçen zaman içinde vücudu tahriş etmeye ve iltihaplandır- maya devam ederler. Bu kötüleşme veya semptomların ağır­laşması durumu iyileşme krizi olarak bilinir. Kendini belirli bir toksinden arındırmaya çalışan kişi, iyileşmeden önce daha kötü olup, o yiyeceği veya maddeyi arayabilir.

Oruç tutmak, bu tür kan ve doku kirliliği ile baş etmenin ve kam sürekli zehirleyen, hücreleri tıkayan ve canlılığını çökerten toksik kalıntılardan kurtulmanın en hızlı yoludur. Bu toksinler atılmadan vücudun kendini tamir etmesi ve tekrar dengelemesi imkânsızdır. Oruç tutmaktan daha yumuşak Ankara masaj salonları yöntemleri olmasına rağmen, bu metotların hepsi daha uzun sürer ve daha az etkilidirler ve hiçbirinin etkisi orucun derin iyileştirici ve yaşamı uzatan gücü ile kıyaslanamaz.

Bu faydalara ulaşabilmek için insanın, “iyileşme Ankara masöz” denen ve genellikle 3. günde tetiklenen, istenmeyen semptomla­ra göğüs germesi gerekir, iyileşme krizi, sadece detoksun sağla­yabileceği ışıltılı bir sağlığın ve uzun yaşamın kapılarını açar ve detoksun sıkıntıları o kapıdan geçmek için ödemeniz gereken bedeldir. Seçim sizindir: Ya zehirleri sisteminizden atacaksınız ya da, yaşamınız boyunca onları barındırmanın sonuçlarına kat­lanacaksınız. Sağlık, Seks ve Uzun Yaşamın Tao’su adlı kitabımda belirttiğim gibi:

“Eğer uygarlıktan uzak, münzevi bir hayat sürüp tüm bes­lenme budalalığından kaçınmıyorsanız, kanınız ve diğer dokularınız mecburen toksin biriktirir ve zamanla canlılıkla­rını kaybeder. Eğer toksinlerinizi periyodik olarak atmazsa­nız, kan zehirlenmesi gittikçe kötüleşir ve vücut artık kaldı­ramaz hale geldiğinde, ya ishal, akne, sivilce, çıban, ‘karaci­ğer lekeleri’, kötü terleme, kötü vücut kokuları, ağız kokusu veya benzeri belirtilerle dışa vurur veyahut daha ciddi ola­rak, savaşı kaybeder ve kanser, tüberküloz veya diğer ağır hastalıklar gibi ölümcül durumlar ortaya çıkar.

Çin tui-na masajı

Çin tui-na masajı

Sağaltıcı masajların en eski formlarından biri de “bastır ve ovala” anlamındaki Çin tui-na masajıdır ve başparmağın kökü veya işaret ve ortaparmaklarm eklemleri kullanılarak uygulanır. Tui-na masajında başparmak veya eklemle dokuya doğru derin­lemesine tek bir basınç uygulanır ve daha sonra durgun enerji­leri yaymak için yüzeye dairesel hareketlerle derhal ovalama uygulanır. Bu bastırma ve ovalama terapisi, ihtiyacı olan organ­larla ilgili belirli enerji meridyenleri ve sinir kanalları boyunca tekrarlanarak uygulanır. Çalışmayan organlar ve toksik doku­lar, onları kontrol eden meridyenler ve sinirler boyunca derin basınç uygulanarak harekete geçirilir ve toksinlerini atmaları, hücrelerini tekrar şarj etmeleri, sıvılarını bütünlemeleri ve fonk­siyonlarını tekrar dengelemeleri sağlanır. Derin basınç ve ritmik ovalama, dokulardaki toksik atıkların serbest bırakılmalarını sağlayıp onları atılmak üzere lenf sistemine sürer.

Kan damarları ve lenf kanalları, vücutta meridyenler ve sinirler ile aynı yolu izledikleri için, tui-na terapisi kan dolaşı­mını ve lenf drenajını aynı zamanda harekete geçirir. Bu, toksin­lerin ve asidik çöplerin organlardan ve dokulardan hızlı atılı- mmı sağlar.

Tui-na masajı, sinir dokularındaki toksinlerin açığa çıkartılıp atılmak üzere lenf kanallarına boşaltılması konusunda özellikle etkilidir. Daha önce de belirtildiği üzere, ağır metaller ve inorga­nik kimyasallar gibi vücuttaki en tehlikeli toksik maddeler, elektromanyetik potansiyeli yüzünden sinir dokusuna çekilir­ler. Vücudun doğal temizleme mekanizmaları bu ağır toksinleri pek kolay atamadıkları için, toksinler sinir dokularına yapışıp zamanla içlerine girer ve her türlü sinir sistemi rahatsızlığına sebep olabilirler. Boyun, omurilik, bacak ve kollardaki ana sinir­ler boyunca uygulanan tui-na masajı, sinir dokularındaki tok­sinlerin çıkarılmasını ve atılmak üzere kan ve lenf sistemine bırakılmasını sağlar. Derin doku basıncı ve ardından da yüzey­de dairesel ovalama hareketi uygulandığında, taze kan ve ener­ji dokulara akar, uzun süre toksin hasarına maruz kalan sinirle­ri onarır ve şarj eder.

Bazı tui-na terapistleri masajlarının ilk 15-20 dakikasını omu­riliğin her iki yanında iki paralel kanal olarak yer alan, mesane meridyeninin dört koluna ayırırlar. Bu, iç organları gevşetir, sinir sistemini parasempatik daim iyileştirme konumuna geçirir ve omurgayı destekleyen kaslardaki gerilmeyi alır. Mesane meridyeninin bu dört dalı, omurgayı saran kaim ve sert kas gru­bunun içinden geçer. Birçok insanda bu kaslar sinirsel gerilim yüzünden bir yay gibi gergindir ve vertebranm üst kısmına bas­kı yaratarak sinir sinyallerinin omurgadan organlara ve bezlere geçişini zorlaştırırlar. Omurganın kaslarında ve sinirlerindeki bu gerginlik, otonom sinir sisteminin, sempatik kolun hiperaktif “uğraş veya bırak” tepkisinde takılıp kalmasına sebep olur ve böylece detoks sürecini ve iyileşmeyi engeller. Omurganın her iki tarafındaki mesane meridyenleri boyunca uygulanan derin doku basıncı ve takip eden dairesel ovalama hareketi sayesinde, omurga kaslarındaki gerginlik kademeli olarak azalır ve omuri­lik, vertebra ve çevreleyen dokular da kademeli olarak gevşer, sinir sistemi, sempatik kolun sakin ve iyileştirici konumuna geçer, sinirlerin, temizleme ve iyileştirme tepkisini harekete geçirmek üzere, organlarla ve endokrin sistemle rahatça haber­leşmesine olanak sağlanır.

Ankara Masöz’de Kimyasal formülünde bulunduğu taşlar

Ankara Masöz’de Kimyasal formülünde bulunduğu taşlar: -

Eser miktarda bulunduğu taşlar: -
Bulunduğu gıdalar: KAHVE, DENİZ YOSUNU, KELP, HONEYDEW (KA¬VUN ÇEŞİDİ), MAPLE ŞURUBU, KANTALOP, ŞEFTALİ, KARPUZ, DOMATES, MARUL, HAVUÇ, SARIMSAK, HIYAR, YABANİ HAVUÇ, MANTARLAR, DE¬NİZ SUYU, DARI
İnsan vücudundaki oranı: Eser miktarda (çok az) – Yaş ilerledikçe vücuttaki Ankara masaj miktarı azalır. 75 yaşından sonra vücutta hiç brom kalmaz.
Toksik hale gelme oranı: Ortalama bir batı diyetiyle günde 5 – 24 mg brom alınabilir.
Bedende bulunduğu yer: KAN İşlevi ve tedavisine yardım ettikleri (Normal oranlarda ise):
• Uyku düzenini sağlama
• Sinir sistemini rahatlatma
• Depresyon
• Stres
• Mutlu olma ve kendini iyi hissetme duygusu oluşturma
• Hipofiz Bezini harekete geçirme
• Klor eksikliğini karşılama
• Sara (Epilepsi)
• Baş ağnlan
Eksiklik belirtileri ve sonuçları:
• Depresyon
• PMS (Adet dönemi sendromu)
Fazlalık (Günlük 100 mg veya daha fazla alımı) belirtileri ve sonuçları:
• Zihinsel donukluk
• Kas zayıflığı
• Yorgunluk ve güçsüzlük
• Kızgınlık
• Hafıza kaybı
• Akne
• Hafıza bulanıklığı
• Merkezi sinir sistemini olumsuz etkileyerek Depresyon
• DROWSINESS (=SOMNOLANS, HİPERSOMNİA, LETARJİ: yaşama iş-levlerinin çok zayıfladığı, çok derin ve sürekli patolojik uyku durumu – her şeyden sıkılmak ama herhangi bir şeyi değiştirecek gücü ve isteği bulamamak, baş dönmesi ve sersemlik) hastalığı
• Deliriyum (bilinç kaybolması)
• Halüsinasyon
• Psikoz
DİKKAT: Moleküler brom oldukça reaktif olduğu için, sıvı halde cilde te-masından kesinlikle kaçınılmalıdır. Ete temas halinde kısa bir süre içinde temas bölgesi tamamen erir ve bölgedeki tüm dokular geri dönüşümsüz olarak kaybo-lur. Gaz haldeki bromun solunmasından kaçınmak gerekir. Masaj Ankara Solunum sistemini tahriş eder.
Gümüş renkli, ağır bir metal olan cıva, oda sıcaklığında (25°C) sıvı halde bulunan 5 elementten (diğerleri galyum, brom, sezyum ve fransiyum) birisidir. Cıva, zehirli ve pahalı bir maddedir. Enzimlerin çalışmasına olumsuz etkide bu-lunduğu için çok tehlikelidir. Diğer adlan Merküri ve Sıvı Gümüştür.
Periyodik cetvelde numarası 80’dir. Özgül ağırlığı 19,3 (katı) – 17,31 (sıvı) g/cm3’tür.
Kimyasal formülünde bulunduğu taşlar: -
Eser miktarda bulunduğu taşlar: -
Gezegeni: MERKÜR
Unsuru: HAVA
Ankara masaj salonları vücudundaki oranı: 0-10 mg/L
Bedende bulunduğu yer: Olmaması gereken bir elementtir. Zira yerleştiği organda hasar oluşturur.
İşlevi ve tedavisine yardım ettikleri:
Herhangi bir yaran bulunmamaktadır.
Fazlalık belirtileri ve sonuçları:
• Nöronların (sinir hücrelerinin) tahribi
• OTİZM
• Dermatitler
• Böbreklerde hasar
• Otoimmün hastalıklar
• Bağışıklık sisteminin zayıflaması
• Virüs ve bakterileri öldüren makrofajlan aktive eden yardımcı T hücreleri-nin dengeli çoğalmasının engellenmesi
• Bağışıklık sistemini baskılayan yardımcı T hücrelerinin aktivitesinin aşın şekilde uyanlması, vücudun mikroplara karşı savunmasız kalması
• Hoçkin (Hodgkin) hastalığı
• Anjin
• Sağırlık
• Tinnitus (kulak çınlaması)
• Yorgunluk
• Serbest radikal üretimi
• Serbest radikal aktivitesinin artması
• Karaciğer hasarı
• Artrit
• Kas gerginliği, kas güçsüzlüğü
• Kusurlu doğum riski
• Kısırlık
• Muhakeme gücünün zayıflaması
• Agresiflik
• Hücre zarı haşan
• Sülfür enzimlerinin üretiminin düşmesi
• Enzimlerin yararlannm ortadan kalkması
• Beyin ve sinir sistemi haşan
• Sindirim sisteminin florasının ve geçirgenliğinin olumsuz etkilenmesi
• Proteinlerin doğallığının bozulması
• Kanser
• Mineral eksikliği
• Periferik nöropati
• Otoimmün hastalıklar
Vücutta cıva birikimine sebep olanlar:
• Egzoz gazları
• Böcek ilaçları
• Amalgam diş dolgulan (Aynca kadmiyum ihtiva eder.)
• Keçe
• Kulak ve burun damlalan
• Çocukluk çağı aşılanndan bir kısmı
• Kontakt Lens Solüsyonlan
• Çamaşır yumuşatıcılan
• Büyük balıklar, derin su balıklan
• Diğer deniz ürünleri (balıklar hariç)
• Kozmetikler (Maskara)
• Ahşap koruyuculan, yer cilalan ve parlatıcılar
• Gebelik sırasında kannda çatlaklar oluşmasın diye kullanılan sıkılaştmcı kremler
• Cıvalı termometreler
• Oyuncaklar, vinil okul çantalan
• Floresan ve tasarruf ampulleri
• Çöp yakma tesislerindeki atık gazlar, sanayi atıklan
Cıvayı bedenden temizlemeye yardım edenler:
• GERMANYUM
• BORNİT taşı
• SELENİT taşı
• RUTİLLİ KUVARS
Çinko (Tutya, Zink), mavimsi beyaz renkte, katı, mikro mineraldir. Periyodik cetvelde numarası 30’dur. Özgül ağırlığı 7,13 g/cm3’tür. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır.
Kimyasal formülünde bulunduğu taşlar: SFALERİT, SMİTSONİT, HE- MİMORFİT, FRANKLİNİT, ARAGONİT, SEDEF, İNCİ
Eser miktarda bulunduğu taşlar: MALAKİT, YAKUT, RODONİT, KAL¬SİT, RODOKROSİT
Ankara masöz vücudundaki oranı: % 0.01 – 2.400 mgr
Bedende bulunduğu yer: DERİ (CİLT), PROSTAT BEZİ, GÖZ RETİNASI, DALAK, BEYİN, KALP, BÖBREKÜSTÜ BEZİ, TÜM HÜCRELER
İşlevi ve tedavisine yardım ettikleri (Normal oranlarda ise):
• Bağışıklık sisteminin korunması, güçlendirilmesi, fonksiyonelliği
• Rahimdeki ceninin gelişebilmesi
• Enzimlerin oluşabilmesi (temel minerallerden)
• DNA sentezi, RNA ve DNA oluşumu
• Protein ve nükleik asit oluşumu
• Proteinlerin enerjiye dönüşmesi
• Üreme sisteminin işlevselliği
• Beyin fonksiyonlarının ve dolayısıyla zihinsel işlevlerin yerine gelmesi
• Kalbin ve kan dolaşım sisteminin düzenli çalışması
• Hücrelerin ve dolayısıyla bedenin kendisini yenilemesi, iyileştirmesi
• Hücrelerin büyüyebilmesi, bölünmesi ve farklılaşması
• Yaraların hızlı kapanması
• Cinsel gelişim
• Fiziksel büyüme ve gelişme
• Vücuda alman alkolün etkisiz hale gelmesine yardım
• Derinin sağlıklı kalması veya iyileşmesi
• Göz sağlığı ve görme duyusunun gelişmesi, korunması
• Dalağın sağlıklı kalması
ıoo
• Toksinlerin (zehirli maddelerin ve kimyasalların) vücuttan atılması
• Vücuttan serbest radikallerin temizleyen SOD enziminin üretimi
• Soğuğa, bakterilere ve virüslere karşı koruma
• A vitamininin faaliyete geçmesi
• Akneler ve uçuklann iyileşmesi
• Cilt güzelliği
• Saç dökülmesini önlemeye yardım
• Koku ve tat alma duyulannm işlevini yerine getirmesi
• Solunum sisteminin sağlıklı kalması
• Çocuklann iştahının artırılmasına yardım
• Regl ağrılarının hafifletilmesine yardım
• Kısırlık probleminin ortadan kaldırılmasına yardım
• Dişlerde gingival dokunun antijen ve bakteri geçiriminin azaltılması
• Dişeti hastalıkları
• Dişlerde alveolar kemik kaybını önlemeye yardım
• Gargara olarak kullanıldığında diş plakalarının oluşmasını azaltma
• Diş çürümelerini önlemeye yardım
• Ağız ülserlerinin iyileşmesine yardım
• Akne iltihaplan, aşın sebum salgılanmasının azaltılması
• Aktinik Keratoz (Solar Keratoz) hastalığı (Aktinik Keratoz, cildin hemen yalnızca güneş gören alanlannda oluşan ve oldukça sık rastlanan lezyonlardır. Epidermal Kutanözün kansere dönüşümü tahminen %20 civanndadır. Genel¬likle 1 cm. den küçük çapta ve eritematöz bir yara-kabuk şeklinde görülürler. Klinik olarak bir enflamasyon gösterebilirler. Nadiren hıperkeratoz belirebilir ve ciltte bir boynuz görünümü olabilir.)
• Saç kepeği
• Baş sedefi
• Deri ülserleri
• Decubitus ülserleri (hareketsizlik sonucu yatağa ya da sandalyeye bağımlı kişilerde sıklıkla sırt ve kalçalarda, vücudun kemik çıkıntılannın basısına bağlı oluşan yaralar)
• Çocuklann yatak ıslatmalannı önlemede yardım
• Erkeklerde çis tutamamanın bir formu olan damlatmanın iyileşmesine yar-dım
• Elektromanyetik radyasyona karşı koruma
• Katarakt
• Gözün retina bölgesindeki Makula (san nokta) dejenerasyonu
• Yaşlanmayla ilgili makular dejenerasyonda görme kaybını önlemeye yardım
• Optik sinirin uygun fonksiyonu
• Retina sağlığı
• Hücre zarlannm fonksiyonelliği ve sağlıklı yapısı
• Hücre zannın geçirgenliğinde görev yapan iyon kanallannın temel kısmını teşkil etme
ıoı
• İltihaplanmayı azaltma
• Mast hücrelerinden histamin salgılanmasını engelleme, alerjileri önleme
• Nötrofillerin fonksiyonunun artırılması
• Tüm lenfositlerin üretimi
• NK lenfositlerini (doğal öldürücü lenfositleri) aktive etme
• Prostat fonksiyonlarının düzenli işlemesi
Eksiklik belirtileri ve sonuçlan:
• Akne – Tekrarlayan kabarcıklar ve dolayısıyla bu yüzden çekilen acılar
• Dandruf (Kepek)
• Dermatit
• Kuru deri
• Burnun kenarında kırmızı, yağımsı ve pullu bir deri
• Sedef (Psoriasis)
• Kaba ve çatlamış pürüzlü bir deri
• Vücut kokusu (ayak kokusu dâhil)
• Gece körlüğü
• DNA kromozomlarında hasar
• Büyümede gecikme
• Cücelik (Boy, kollar, bacaklar ve gövdenin normalden çok kısa olması ile karakterize kalıtsal bozukluk)
• Timüs bezi büzüşmesi, küçülmesi
• İştahsızlık
• El ve ayakta sürekli soğukluk ve üşüme
• Tat alma duyusunda azalma
• Saç dökülmesi
• Kadın hastalıkları
• Kısırlık
• Vücutta toksin birikimi
Eksiklik nedenleri:
• Alkol
• Stres
Fazlalık belirtileri ve sonuçları:
• Aşırı terleme (HİPERHİDROZ)
• İshal
• Huzursuzluk hissi
• Mide tahrişine bağlı bulantı
• Titremeler
Demir (İron, Ferrum), yerkabuğunda en çok bulunan metaldir, nadiren ele- mentel halde bulunur. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir.
Grimsi beyaz renkli, alkali, temel bir mikro mineraldir. Periyodik cetvelde numarası 26’dır. Özgül ağırlığı 7,86 g/cm3’tür.

Ankara Masaj Salonları Zayıflama Talimatları

Ankara Masaj Salonları Zayıflama Talimatları

• Programa başlamadan önce sabah tartılın ve kilonuzu kayde¬din. Hafta boyunca tartılmayın. Bir daha, bir sonraki hafta aynı gün sabah tartılacaksınız. En başta yaptığınız şekilde tartılın, ilkinde çıplak tartıldıysanız, yine öyle yapın. Belli kıyafetler üzerl- nizdeyken tartıldıysanız, ikinci kez tartılırken aynı kıyafetleri giyin.
Her defasında aynı tartıyı kullanın, farklı bir tartı kullanmayın; çünkü tartılar birkaç gram fark edebilir.
• Her 3-4 saatte bir, aç olmasanız bile bir şeyler yemelisiniz. Açlığınız geçene kadar yiyin ama karnınızı tıka basa doyurma- 125 yın. Tavsiye edilenden daha az yemek İstiyorsanız, daha az
yiyin, bu daha İyi. Eğer öğün değiştirmek isterseniz, buna izniniz var, ama mümkün olduğunca nadir değişiklik yapmaya çalışın.
Mesela, 3. öğünde üstelenenlere 2. öğündekilerden daha kolay ulaşıyorsanız yerlerini değiştirin. Günün öğünlerine önceden bakmanız, gelecek öğünleri en İyi şekilde hazırlamanıza yardım¬cı olur. Unutmayın, öğünler her 3-4 saatte bir ve atıştırmalar da öğünlerin arasına denk geliyor; atıştırmalar öğün değil.
• Yedi günün beşinde kardiovasküler egzersiz, bilinen adıyla Masaj Ankara yapmalısınız. O gün için yazılan talimatlara dikkat edin, üstelenenden farklı günlerde egzersiz yapmanız gerekirse, yedi günlük süreçte beş gün kardio ağırlıklı fiziksel egzersiz yaptığınız sürece sorun yok.
• Et yemiyorsanız, balık veya sebzelerle uygun değişiklikler yapın.
• Çorbalar, arzu edilirse, 2 adet tuzlu krakerle içilebilir.
• Sıvı yemekler ya 1 parça Ankara masaj salonları ya da 1 porsiyon sebzeyle tüketilmelidir.
• Bir öğünü yemeden önce 1 bardak su için, yemeği yerken bir
BU HAFTANIN YENİ TALİMATLARI
1. Her sabah kahvaltıda limonlu su içmeye devam edin ama içine ketentohu- mu veya ketenyağı ekleyin.
2. Her gün 1 fincan ebegümeci çayı tüketin. Eğer hazır ebegümeci çayı alırsanız yüzde 100 doğal olduğundan emin olur.
3. Her gün 1 bardak yüzde 100 saf kızılcık suyu tüketin. Tadını yumuşatmak için kızılcık suyunu biraz suyla seyreltebilirsiniz.
4. Bu hafta alkol yok. İsterseniz bu yedi günden sonra tekrar içebilecekseniz ama bu yedi gün için karaciğerinizi Masaj Ankara ‘dan arındırmamız gerekiyor.
5. Önceki haftalarda kalori talimatlarına uygun olan istediğiniz atıştırmalıkları seçebiliyordunuz. Bu hafta atıştırmalıklarınızı önerilen listeden seçeceksi¬niz. Bunlar arınmayı destekleyen ve enerjiyi yükselten atıştırmalıklar. Yeni fikirlere açık olun ve listedeki hiç denemediğiniz bazı şeyleri deneyin.
6. Bu hafta shake ve smoothie’ler farklı olacak. Bazıları sadece 200 kaloriyken diğerleri daha fazla olabilecek. O öğün için verilen özel talimatlara dikkat edin. Satın aldığınız ürünlerde, mümkünse ilave şeker içerenlerden kaçının.
7. Çorbanızı pişirirken veya satın alırken, bazılarının sadece 200 kalori, diğerlerinin daha fazla olabileceğine dikkat edin. O öğün için verilen özel talimatlara uyun. Sodyum (tuz) oranının yüksek olmamasına dikkat edin; bu etiketteki sodyum ya da NA+ satırında porsiyon/480 miligramdan fazla yazmaması anlamına gelir. Tuz olarak deniz tuzunu tercih edin, çünkü sodyum oranı düşüktür.
bardak su daha için. Suyunuza limon katabilirsiniz ve arzu eder¬seniz mineralli su içebilirsiniz.
• Her gün 1 küçük fincan kahveye izin var. O çok kalorili süslü kahvelerden -latteler, frappucinolar- uzak durun. Kahveniz 50 kaloriyi geçmesin.
• Son öğününüzü yatmadan 90 dakika önce yiyin.
• Arzu ederseniz yatmadan önce 100 kalorilik bir atıştırmalık yiye¬bilirsiniz.
• Atıştırmalık tercihlerinizde akıllıca davranın. Cips, çörek ve tat¬lılardan uzak durun; arada bir bunlardan yiyebilirsiniz ama sık
sık yemeyin. Bu tür bir şeyler yemeniz gerekiyorsa, o gün için atıştırmalıklarınızdan sadece biri bunlardan olsun, diğer atıştır¬malıklarınız için sağlıklı seçenekler tercih edin.
• istemiyorsanız günün mönüsündeki bütün yiyecekleri yemeniz gerekmiyor ama öğün atlamak yok, öğünleri ikiye katlamak yok ve öğün talimatlarını boyut ve hacim olarak aşmak yok.
• Ketçap, mayonez, hardal gibi soslara izin var ama her öğünde bir çay kaşığını geçmeyecek. Aynı durum soya sosu için de geçerli.
• Baharatlar sınırsız.
• Taze meyve hep tercih sebebiyken, konserve ve dondurulmuş meyvelere de izin var. Doğal halleriyle ambalajlandıklarından ve şeker İçermediklerinden emin olun.
• Konserve ve dondurulmuş sebzelere izin var. Lütfen sodyum içeriğine dikkat edin.
• Her gün istediğiniz kadar su içebilirsiniz, işte içeceklerle ilgili birkaç talimat:
Normal gazlı içecekler yasak
Her gün 1 kutu diyet gazoz serbest
Aromalı sular serbest ama 60 kalorinin altında tüketin
Her gün bir şişe Ankara masöz içeceği serbest ama 60 kalorinin altında
tüketin
Alkol yok
Bu planın başarılı olması İçin zamanlama çok önemli. Başlangıçta zor gelebilir ama önceden planlayın ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Öğün atlamanız tavsiye edilmez. Küçük bir porsiyon bile olsa, programa göre bir şeyler yiyin. Arınma boyunca örnek bir günün programı aşağıdaki tablodaki gibidir ama her bir gün için öğünlerin ve atıştırmalıkların düzeni hem kasıtlıdır hem de önemlidir. Bazı günler, ödül olarak 4. atıştırma olacak, o yüzden her günün talimatlarını dikkatle takip edin.
8:30 10:00 11:30 13:00 15:30 19:00 20:30
l. öğün 1. atıştırma 2. öğün 2. atıştırma 3. öğün 4. öğün 3. atıştırma

SİSTEMİ ÇALIŞTIRMAK

SİSTEMİ ÇALIŞTIRMAK

Uriner sistem vücudu hassas bir dengede tutar. Kanı süzerek ve vücut sıcaklığını sabit tutarak su, tuz ve atık seviyelerinin kontrol altında bulundurmak için sürekli çalışır. Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak için tüm kısımlar üzerinde çalışmak önemlidir.

MESANE
Mesane, vücuttan atı¬lana kadar en çok 500 mililitre idrarı tutabilen balon şeklinde bir torba¬dır.
Uriner sistem üzerin-de çalışırken, her iki ayakta da mesaneden idrar yoluyla böbreğe doğru veya tersi yönde kesintisiz hareketlerle çalışılması gerekir.
Mesanenin refleks noktası, her iki ayağın orta kısmında, iç ayak bileği bölgesiyle aynı hizada bulunur. Ayağı üstten destekleyerek ref¬leks üzerinde tırtıl hare¬keti yapın. Unutmayın: alan şişse, bu durum enfeksiyon olduğunu veya adet döneminin baş-lıyor olduğunu gösteriyor olabilir.
İDRAR YOLLARI
Böbrekler milyonlarca süzen birimden meydana gelir ve reflekslerinin uyarılması süzme işlemine yardımcı olur.

1
Ayağı üstten destekle-yip, bel çizgisinin hemen üstünde ve altın¬da, 2. ve 3. bölgelerdeki refleks noktalarını bulun.
2
Refleks noktalarını çalıştırmak için baş-parmağınızı basurıp çekerek yukarı doğru yürütün.

KENDİ KENDİNE YARDİM

Uriner sistemdeki durumlara hassas kişiler, sıvı alımlannı (özellikle içme suyu) artırmanın yararlı olduğunu görebilirler çünkü bol miktarda sıvı alınması enfeksiyonun vücuttan atılmasını sağlar. Vücudun sıvı/atık dengesi¬nin korunabilmesi için genellikle günde 1,5 litre sıvı tüketilmesi önerilir.

BÖBREK TAŞLARI

Taşlar çoğunlukla diğer minerallerle, oksalat ve fosfada birleşen kalsiyum tortu¬larından oluşur ve genellikle erkeklerde, kadınlarda olduğundan daha yaygındır. Üzerinde çalışılması gereken refleks noktaları böbrekler ve tiroit/paratiroittir.

BELİRTİLER

■ Kaburgalarla leğen kemiği arasında, kasık bölgesine doğru kade¬meli olarak yayılan, ani¬den saplanan akut ağrılar.
■ Ateş veya terleme yapabilir.
Not: Bu belirtiler görüldüğünde tıbbi yardım alınmalıdır.
Alandaki dolaşımı artırmak için böbrek ref¬leks noktasına bastırın.
Tiroit refleksine hafif¬çe masaj yapmak, kanda¬ki kalsiyum seviyelerini dengelemeye yardımcı olacaktır.
İPUÇLARI
■ Gün boyunca yudum yudum tüketerek günlük içtiğiniz su miktarını artırın.
■ Süt ve peynir gibi kalsiyum açısından zengin gıdaları azaltın.
■ Okzalat açısından zengin yiyecekler olan pancar, çikolata, ravent ve çilekten uzak durun.
■ Şeftali, kayısı ve kuru erik gibi magnezyum açısından zengin gıdalarla buğday kepe¬ği gibi B6 vitamini açısından zengin gıdaları tüketin.

SIVI TUTULMASI
Kadınlar bu sorunu her ay birkaç gün, özellikle de adet döneminden önceki hafta yaşarlar. Aynı zamanda, salgı bezi işlevleri değişirken menopozun sinir bozucu belirtilerinden biri olabilir. Uygulanacak en önemli hareket, lenflerin biriktikleri dokulardan ileri doğru hareket etmesini sağlayan lenfatik boşaltımdır.
BELİRTİLER
■ Ani kilo alımı.
■ Özellikle vücudun orta bölgelerinde olmak üzere kendini şiş hissetmek.
■ Ayak bilekleri bölge¬sinde şişme.
1
Lenfatik boşaltım hareketi olabildiğince düşük bir şekilde bastıra¬rak yapılmalıdır. İlk hare¬kette deri altındaki sıvı¬nın boğumlardan bileğe doğru hafifçe itilmesi için tüm parmaklar kullanılır. Bu hareketi birkaç kez tekrarlayın.
2
Eli destekleyin, baş¬parmağınızı kullana¬rak bastırın ve boğumlar¬dan bileğe doğru her bir metakarpal kemik arası¬dan kaydırın.
Unutmayın: vücudunuz¬da sıvı tutulması sorunu varsa, her iki hareketi de her gün yapmalısınız.

İPUÇLARI
■ PMS belirtilerini daha kolay atlatmanızı sağlayacağından adet dönemi öncesinde fiziksel egzersizlerinizi artırmaya özen gösterin.
■ Göğüslerinizin şişmesi halinde iyi bir destek sağlayan sutyen takın.
■ Sıvının tutulmasını sağladığı için tuzu aldığınız besinler arasından çıkarın.
■ Adet döneminizin bu aşamasında daha taze meyve ve sebzeler tüketin.

SİSTİT

Mesanenin iç zarının iltihaplanması olan sistit, kadınlarda erkeklerde olduğun¬dan daha yaygındır çünkü enfeksiyonlar vücuda vajina ve anüsün yakınında bulu¬nan idrar yoluyla girebilir. Menopoz sonrasında sistit ve diğer enfeksiyonlar, östro- jen yoksunluğu bu bölgedeki deride incelmeye yol açtığında meydana gelir.
BELİRTİLER
■ Acilen idrarınızı boşaltmanız gerekiyor ancak çok az geliyor.
■ idrar teninizi yakıyor- muş gibi bir his veriyor ve kimi zaman ağrı his-sediyorsunuz.

İPUÇLARI

■ Alkol, kahve ve turunçgiller bu durumu daha da kötüleştirir.
■ Enfeksiyona neden olan bakterilerin büyümesini önlemek için her gün yabanmersini suyu için.
■ Kişisel hijyene çok dikkat edin.
■ Pamuklu iç çamaşırları giyin.
■ Çok ağır kokulu banyo yağlarından uzak durun.
1
İdrar akışını uyarmak ve yabancı maddelerin dışarı atılmasını sağlamak için mesaneden başlaya¬rak tüm üriner sistemin refleks noktalarına nrnl hareketini uygulayın.
2
İdrar borusundan yukarı böbreğe doğru çalışın. Derin kayma hareketleriyle böbrek üzerinde çalışın. Lenfatik boşaltım hareketleriyle devam edin (karşı sayfaya bakın).
3
Yönü değiştirin. Baş-parmağınızla böbre¬ğin üst kısmında daireler çizin ve aşağı mesane ref¬leksine doğru kaydırın. Diğer el üzerinde aynı hareketleri tekrarlayın.

Ankara Masaj Egzersiz kuralları

Ankara’nın önde gelen spor hekimliği uzmanlarından biri kurallar devlet aslında etkin olmaktan insanları cesaret kırıcı olduğunu söylüyor.

Bu haftaki Scrubbing Up, Dr Ankara masaj, ticari egzersiz programlarının geliştirilmesinde yer almıştır University College London’da Spor Egzersiz ve Sağlık Enstitüsü’nde egzersiz tıp başkanı, insanlar “daha düşük seviyede yapmak için teşvik edilmelidir diyor “egzersiz – Böyle basitçe ayakta gibi.

Bir sit-down veya hazır rahatça zaten oturuyorsun?

Eğer fiziksel aktivite eksikliği 21. yüzyılın başında halk sağlığı sorunu olduğunu biliyordu eğer biraz daha az rahat olabilir.

Insanlar aktif olması gerekiyor kanıt ezici bir ağırlığı vardır.

Ve ben, yerel park çevresinde spor salonu veya koşu mil saatlerce bahsediyoruz, ama sadece bize arabanın direksiyonunda, bizim gün saat bilgisayar önünde oturdu harcama veya izlerken gördüğü sedanter davranış tür kaçmıyorum gogglebox.

Kendiniz için ayağa zamanı. Kelimenin tam anlamıyla.

Sadece ayakta sağlık için büyük farklar yapar muazzam kanıtlar bulunmaktadır.

Sadece üç saat boyunca kendi ayakları üzerinde olmak üzere iki yıl senin ömrünü uzatabilirsiniz olduğu tahmin edilmektedir!

Ankara Masaj Hepsi bu mu?

Harika bir haber şimdi herkes yararlanabilir tabii ki.

Hatta küçük bir yukarı yürümek zorunda olmayan veya yağ, ya da çok tepenin üzerinde hissediyorsanız, tekrar düşünmek zamanı.

Düşük seviyeli aktivite, hatta düzenli hayatı sonsuza dek değiştirebilir, sizin koltuk kapalı alıyorum.

Aktif bireyler inaktif karşısında% 40 oranında kalp hastalığı riskini azaltır.

Diğer İndirimler benzer olağanüstü. Kolon kanseri olasılığını% 60 oranında aşağı gider iken Yüksek kan basıncı neredeyse% 50 oranında yaklaşık% 50, tekrarlayan meme kanseri riski azaltılabilmektedir.

Tarafından üçüncü bir azalma ve depresyon Prozac veya davranışsal terapi gibi etkin hafifletti Alzheimer hastalığının gelişme riski ile, çok büyük zihinsel faydaları vardır.

Etkinlik sadece çoğu durum için ilaç daha güçlü, ama bir derde deva olarak hareket edebilir.

İngiltere’de yetişkinlerin yukarıda kazanç elde etmek için bir hafta orta aktivite beş gün 30 dakika tamamlamak İngiltere hükümetinin önerisi mantıklı görünüyor.

Uyuşturucu katılan ve bu etkinlik düzeyi hiçbir özel ekipman ihtiyacı vardır.

‘Impractical ya da unobtainable’

Bu şu anda bir ortak görüş olabilir

Bu nüfusun tüm bu yönergeleri izleyerek olması beklenir, yani iddiasız henüz çok yararlı görünüyor.

Ancak, biz ne buluyoruz?

Yetişkin izlenmiş zaman, erkeklerin ancak% 7 ve kadınların% 4 bunları yerine getirmek için yeterli faaliyeti yürüten edildi.

Bu Ankara’da Dünyadaki obezite yüksek düzeyde biri olduğunu belki de şaşırtıcı değildir.

Yani hükümetlerin tavsiyeler sadece kendi fiziksel aktiviteyi artırmak için nüfus teşvik için başarısız değil, ama insanlar için olumlu bir caydırıcı tüm katılabilmek için görünüşte davranıyorsun.

Nüfusun çoğu için, orta aktivite 30 dakika pratik ya da unobtainable sayılır, bu yüzden daha fazla fiziksel varlık uzun vadeli sağlığını iyileştirmek için bu fikri göz ardı ya da ilişiği kesilir.

Çoğumuz çaba, zaman, enerji ya da eğim yok, bu yüzden önerileri sadece nüfus meşgul başarısız değil, ancak olumlu tüm katılmak için insanları caydırıcı.

Ama bazı iyi haberler var.

Aktivite bile küçük bir miktar büyük sağlık kazanımları yapabilir ve bu nüfusun gerçekten öğretti gereken budur.

Bir merdiven veya birkaç saniye boyunca ayakta bile tek bir adım Her eylem, daha iyi sağlık için olumlu bir yolda sizi koyabilirsiniz.

Eğer küçük hareketi önemli bir fark olduğunu düşünmeye başlarsanız, o zaman her bir kişi katılmak ve fiziksel olarak aktif olmanın güçlü avantajlarından yararlanabilir.

Gördüğünüz gibi, büyük duygu parkta bir yürüyüş mesafesindedir.

Dr Masaj Ankara Spor Egzersiz ve Sağlık, University College Hospital, Londra Enstitüsü’nde Egzersiz Tıp Başkanıdır. O 2014 Commonwealth oyunları İngiltere’ye baş sağlık memuru ve Aktif Hareketi eş-tasarımcı, işyerleri için düşük seviyeli bir etkinlik programı.

Yangılı Dejeneratif Damar Hastalıkları

Yangılı Dejeneratif Damar Hastalıkları

Kanın dokulara ulaşmasını sağlayan damarsal yapılar ya­şamsal öneme sahiptir. Herhangi bir nedenle damar yapısının bo­zulması önce şişlik, morluk, soğukluk ya da ısı artışı gibi bölgesel belirtiler verir.

Genel olarak damar hastalıklarında Ankara masaj kontraendikedir.

Toplardamarlardaki pıhtılaşmayla (tromboz) ilgili bazı hasta­lıklarda masaj yapılması kişinin yaşamını tehlikeye sokacak kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

Periferik damar hastalıkları çeşitlilik gösterirler:49

Filebotromboz, ¡İltihabı olmayan toplardamar tıkanmasıdır. Damarın çeperinde iltihabı değişiklikler olmadığı için trombüs ko­layca ayrılır. Kopan bu pıhtı, dolaşım sistemi yoluyla ulaşacağı kalp ve beyinde tıkanmalar ve beraberinde yaşamsal sorunlar yaratır.

Trombofilebitis, toplardamar çeperindeki iltihabı reaksiyon­ların etraftaki lenf yollarına da yayıldığı durumdur.

Toplardamar sert bir kordon şekline dönüşür. Hastalık genel­likle birden başlar. Cilt kırmızılaşmıştır. Ekstremite boyunca ağrı vardır.

Derin tromboflebitler hiçbir belirti vermeyebilir. Bazen de hastalıklı bölge üzerinde duyarlılık, ödem, ağrı, ısı artışı, mavimsi bir renk veya yüzeyde belirginleşme görülür. Hastalıklı damar sert bir kordon şeklinde ele gelebilir.

Yüzeysel trombofilebitte damarlar çizgi şeklinde sertleşmiş bir kordon gibidir. Ağrı, duyarlılık, kızarıklık ve ısı artışı vardır. Ven tıkalıdır. Bu tür damar hastalıklarında aktif veya pasif hareket öne-

49

rilmez tersine yatak istirahatı yaptırılır.

Sağlıklı olduğu düşünülen insanlara yapılan masaj Ankara sırasın­da özellikle baldırda bu tip kordonumsu yapılar fark edilirse masaj derhal sonlandırılır. Çünkü masajın mekanik etkisiyle damar çe­perinden kopacak bir pıhtı dolaşım sistemi aracılığıyla beyin-kalp gibi organlarda tıkanmaya; dolayısıyla felç ve ölümlere yol açabi­lir.

Burger hastalığı: Çevresel atar ve toplardamarların iltihabı hastalığıdır. 20-45 yaş erkeklerde daha sık görülür.

Sigara tiryakisi olmak, hastalığın seyrini ciddileştirir. Damar­lardaki tıkanıklık nedeniyle ayaklar devamlı soğuktur. Deride ülser­ler ve kangrenler oluşur. Kesinlikle masaj uygulanmaz.

Arteriyosklerozis obliterans: Atardamarlardaki sertleşme­dir. Kolesterol nedeniyle damar yapısı bozulur. Belirtiler burger hastalığındaki gibidir. Hastalar aynı zamanda şeker ve kalp hasta­lığından da muzdariptirler.

Yaşlılık hastalığıdır. Bu nedenle yaşlılara Ankara masaj Salonları yapılırken büyük atardamarların yüzeyselleştiği (kasık, diz arkası, dirsek içi gibi) bölgelerde derin basınç uygulanmamalıdır. Bu hastalarda atardamarların yapısı bozulduğundan masaj sırasında yapılan derin basınçlar damar yırtıkları ve ciddi kanamalar yaratabilir.

Akut Lenfajit: Deri altı lenf kanallarını etkile­yen akut iltihabı durumdur.

Hastalığa neden olan bak­teri (streptokok) bir sıyrık veya yaradan vücuda sıza­rak lenf kanallarına ulaşır.

Dışardan bakıldığında ciltte uzunlamasına kırmızı çizgi­ler görülür. Lenf bezleri şiş ve hassastır. Ateş yüksel­mesi ve titremeler olur.

Kesinlikle masaj uy­gulanmaz. Tıbbi tedavi yapılır. Hastanın dinlenme­si sağlanır.

Lenfadenit: Lenf bezi büyümesidir. Herhangi bir belirti ver­meyebilir. Bazen deride akut apseler görülür. Selülit tablosu oluşa­bilir. Masaj kontraendikedir.

Varis: Bacaklarda uzamış genişlemiş ve kıvrım kıvrım mor renkli bir görünüm sergileyen varisler, yüzeysel toplardamardaki yapısal bozukluktan kaynaklanır.

Varisler, toplardamar kapakçıklarının yetersizliği sonucu olu­şan Ankara masöz genişlemeleridir. Bazen hiçbir yakınmaya neden olmasa da ağrı, sızı, sıcaklık hissi ve erken yorulma gibi belirtiler verebilir.

Varisler başka hastalıklarla beraber olabileceğinden endikasyon konmamışsa masaj uygulanmaz.

Raynauld hastalığı, akrosiyanoz, eritromelalji, arterio-venöz fistül gibi periferik damar hastalıklarında da masaj kontraendikedir.

İyileştirici Mesaj

İyileştirici Mesaj

Bedendeki her hücre mesajları alır. Hücredeki zekâ, molekülle­rin gidemediği yerlere istediği zaman gidebilme özgürlüğüne sahip­tir. Düşünce; zaman ve mekânda birdenbire eşzamanlı olarak etkile­nir. NT’lerin en büyük kabiliyeti ışık hızı ile cevap verebilmeleridir.

Evrende her şey birbiri ile bağlantılıdır.

Hücrelerin her biri, bu tür moleküllerin her birini yapabilir. Yani tüm beden düşünen bir bedendir. Düşüncelerin her biri kimyasal habercilere dönüşebilmektedir. 100 trilyon DNA, tek bir DNA gibi hareket edebilmektedir.

“Elektron titreştiğinde evren sallanır.” Sir Arthur Eddington

Beden tabiata muhtaçtır. Tüm iyileştiricilerle kuşatılmışız: temiz hava, su, gün ışığı. Tabiat insandır. İnsan küçük doğadır. Bizi nehir, deniz, yağmurla yıkayıp, aklayıp paklarken, kanı temizlerken, gü­neşle kurularken, ısıtırken, toprakla doyururken, bizim ayrılmazdır parçamız doğa. Anne sütü alan bebek gibiyiz. Doğa bozulursa önce doğamız, sonra bedenimiz iflas eder, isyan eder.

Düşünce ve Kanser

Kanserli hastalarımın verdiği izlenim ortak. Çok üzüldükleri bir hadisenin baskısından kurtulamayan, her an olayı hatırlayan, ha­diseyi hatırlayınca içinde bir şey ürperen, negatif düşünceler imal eden çılgın bir zihin söz konusu.

Üzüntü, geçici şok, endişeli günler, akarsuyun taşıdığı alüvyon gibidir. Hastada sessizce birikip, zaman içerisinde hastalık ve kanse­re davetiye gönderir. Bu birikim süreci dışarıdan tıbbi olarak durdu­rulamaz. Ancak şahsın kendisi becerebilirse durdurabilir. Bizi ruhen etkileyen, bizimle ilgisi olmayan olaylarda bile içimizin terkibi de­ğişmektedir. Duyguları, üzüntüleri tartacak bir terazi var mı?

Stresin ne kadarı kanser yapar? Kanserojen dediklerimiz görül­mezler. Özümsemektir mesele. Görüp, duyup, yaşadığımız tat, koku, dokunuşları sindirebiliyor musun? Hayatın bedenine kattıkları ile kuşatıldığın sürece, seni sen yapan olayların hücumu durup dinmez. Üzüntüden doğan sinir uyarısı; alerji, takıntı olarak ortaya çıkabilir. Üzüntüyü bilinçli olarak unutmak mümkün ama bir ses, koku, bir resim, bir isim, bir renk üzüntünün orada durduğunu, bir yere gitme­diğini ve bedenin her yerinde bulunduğunu hatırlatır. Bu hatırlama aynen ilk günkü gibi net ve berraktır. İlk gün yaşanılan ortamın ko­kusu, sıcaklığı, sesler aynen hatırlanır. O günkü duygular, aradan yıl­lar geçse de aynen yaşanır. Bedendeki zihinsel yapı onun aynasıdır.

Düşüncelerimizle kendimizi her an yeniden oluşturuyoruz. Her olay, her düşünce, her deneyim kendimizi oluşturmamızda rol oy­namakta. Depresyondaki kişiler sadece bağışıklık sistemini zayıflat­makla kalmayıp, kendi DNA’larının kendilerini yenileme kabiliyeti­ni de zayıflatmaktadır.

Duygular Ruha Müracaat Eder, Bilgiler ise Akla…

İyileşmek isteyenler, umut ve cesareti yakalamışlardır. Zihin ve bedende iyileşme birlikte olmaktadır. Kişinin planlı bir tedavi ola­rak kendi içinde olumlu bir hava takınması önemlidir. Kızım ders çalışırken bir soru sormuştu: “En çok kanserli hasta hangi şehirde?” Aceleyle “İstanbul” cevabını verip yanıldım. Çünkü bu hastalar uzatmaları oynamak için gittikleri Güney’in sakin, huzurlu, doğal atmosferinde hayatı yakalıyorlardı.

Rahim kanseri, metastazlı, ölümünü beklerken “Taburcu olup memleketimde öleyim.” diyen ama 5 yıl aslan gibi sağlıklı devam eden amca huzurla sürdürüyor hayatını.

Ameliyata isteksiz girenin yaralarını mikrop kapar. Kin, nefret, korku, endişe, öfke hastalığa yol açıyor, onu şiddetlendiriyor.

“Neşe, kanaat ve sükûnet, evin kapılarını doktora kapar.” Logav

Sevgi, şefkat, hoşgörü, ümit, tevazu, inanç, barış, acıma, merha­met gibi olumlu düşünceler de beyinde açığa çıkardıkları madde­ler ve moleküllerle hormonal sistemi, sinir ve bağışıklık sistemini olumlu etkilemektedir. İnsanın düşünce tarzındaki değişikliklerin iyileştirici gücünü bir hatırlasak nefrete zamanımız kalmaz. Moral herkese kendinden lazım.

Bu akşam bütün muayenehanelerini dolaştım İstanbul’un.

Her eve doktor moral lazım. “Dr. Moral” ise, sensinl

Ankara ilinde kızılay, çankaya, bahçelievler de masaj salonu ve masöz bilgileri yer almaktadır

Ankara masaj salonlari | Ankara Masaj | Masaj Ankara | Ankara Masaj Salonu | Ankara Masaj Ilanlari | Ankara Masaj Tavsiye | Ankara Masz | Masaj Salonlari Ankara | Masaj | Masaj Salonu